Mój koszyk

Regulamin Księgarni NATAN

www.ksiegarnia.natan.pl

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient ? osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

2. Księgarnia NATAN ? serwis internetowy dostępny pod adresem www.ksiegarnia.natan.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.

3. Towar ? produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w Księgarni NATAN.

4. Sprzedawca ? Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, ul. Skautów 11B m. 29, 20-055 Lublin, KRS 0000281982, NIP 7123069702, e-mail: biuro@natan.pl .

5. Zamówienie ? oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Księgarnia NATAN działająca pod adresem www.ksiegarnia.natan.pl prowadzona jest przez Sprzedawcę.

2. Niniejszy regulamin (?Regulamin?) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Księgarni NATAN, w tym określa:

a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach Księgarni NATAN

b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach Księgarni NATAN.

3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni NATAN

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Księgarni NATAN w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

c) korzystania z Księgarni NATAN w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d) korzystania z Księgarni NATAN w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Księgarni NATAN jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

2. Korzystanie z Księgarni NATAN możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;

b) inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;

c) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;

d) sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).

e) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Księgarnię NATAN należy wejść na stronę internetową www.ksiegarnia.natan.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Księgarni NATAN i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

3. W trakcie składania Zamówienia ? do momentu naciśnięcia przycisku ?Przejdź do kasy? ? Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku ?Kupuję i płacę?.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Księgarni NATAN stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Księgarni NATAN, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną ?Otrzymaliśmy Twoje zamówienie nr??, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§ 4. Ceny produktów i promocje

1. Ceny Towarów na stronie Księgarni NATAN zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Księgarni NATAN.

3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.

4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Księgarnia NATAN zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać:

a) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),

b) przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail ? w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,

c) płatnością gotówkową bezpośrednio przy odbiorze przesyłki.

2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach Księgarni NATAN.

3. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.

4. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania.

5. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

6. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7. Klient będący podatnikiem podatku VAT lub Klient, który wskazał miejsce dostawy poza terytorium Polski powinien w trakcie składania Zamówienia podać swoją firmę, adres oraz numer identyfikacji do celów podatkowych.

8. Klient, który nie otrzymał e-faktury może zgłosić takie życzenie na adres biuro@natan.pl w terminie 7 dni od otrzymania zamówionego Towaru. W zgłoszeniu Klient powinien podać dane do faktury takie jak imię, nazwisko, adres numer identyfikacji do celów podatkowych.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.

6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, ul. Skautów 11B m. 29, 20-055 Lublin.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:

a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),

9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 7. Dane osobowe

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.

2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego, przetwarzane są:

a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

c) w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Księgarni NATAN, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par. 8 Regulaminu).

e) w celach określonych w ust 3 poniżej.

3. Dane osobowe osób korzystających z Księgarni NATAN, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:

a) dostosowania Księgarni NATAN do potrzeb ww. osób oraz Klientów,

b) ewentualnego dochodzenia roszczeń,

c) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także

d) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

4. Administratorem danych jest Sprzedawca. W zakresie wybranych usług administratorem danych jest podmiot wyraźnie wskazany na stronie Księgarni NATAN. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji (par. 8 Regulaminu).

5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Księgarni NATAN i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Księgarni NATAN w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Księgarni NATAN nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, ul. Skautów 11B m. 29, 20-055 Lublin lub mailowo na adres: biuro@natan.pl

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 ? Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.).

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Księgarni NATAN www.ksiegarnia.natan.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Pobierz Regulamin Księgarni NATAN w pliku PDF

plik pdf

Załącznik do
Regulaminu Księgarni NATAN

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN
ul. Skautów 11 B m. 29,
20-055 Lublin
e-mail: biuro@natan.pl

Odstąpienie od umowy sprzedaży

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

Numer zamówienia ??????????????????????..?????????.

Data zawarcia umowy ?????????????????????..?????????.

Data odbioru towaru ??..???????????????????..?????????.

Imię i nazwisko Klienta ????..????????????????..?????????.

Adres Klienta ???????????????????????..?……..????????.

Nr rachunku bankowego ???????????????????..?????????.


?????????????????..?????????.
data i podpis Klienta
(wymagane jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Pobierz Odstąpienie od umowy sprzedaży w pliku PDF

plik pdf